Skip to main content

Preparing for future crisis management - CriseIT

2016-02-16

More information in Swedish.

Redpill Linpro medverkar i projekt för att skapa möjlighet att öva krishantering enklare via datorn, plattan eller mobilen

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera; nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya virtuella verktyg kan man öva på krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen. Det här ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet utveckla.

Karlstads universitet har beviljats EU-medel från Interreg Sverige-Norgeprogrammet för att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Projektet heter Preparing for Future Crisis Management - CriseIT och kommer att pågå under de närmaste tre åren. Tanken är att komplettera nuvarande krisövningar med virtuella verktyg som gör det möjligt för kommuner och andra aktörer att öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen. Syftet är att skapa möjligheter för fler att kunna öva krishantering oftare.

Mer övning med ny teknik

Projektet genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland, företagen Redpill Linpro AB och Information Design AB, Arvika och Filipstads kommuner, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Civilförsvarsförbundet samt ett antal norska aktörer med Högskolan i Hedmark i spetsen.

-Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig kris. Traditionella övningsmetoder innebär att ett stort antal aktörer samlas och övar tillsammans, något som är lärorikt, men resurskrävande och det kräver långa planeringstider. Vi behöver öva mer och på nya sätt för att klara framtidens utmaningar, menar beredskapsdirektör Leif Gustavsson vid Länsstyrelsen i Värmland.

-Vårt samhälle behöver förberedas för att klara framtida utmaningar vid olika former av kriser, som omfattande skogsbränder, översvämningsscenariorer eller andra former av kris som påverkar samhället. Vi på Redpill Linpro har redan lanserat tjänster som Varnish 24/7 för att säkerställa åtkomst till websidor viktiga för samhällsinformation och såg det också som självklart att delta i projektet CriseIT för att medverka till att skapa en övningsplattform baserad på öppen programvara. Genom att basera övningsverktyget på en öppen plattform säkerställs att fler kommuner, länsstyrelser och andra offentliga aktörer får tillång till verktyget utan dyra licenskostnader, säger Fredrik Svensson, Business Area Manager för Java Solutions på Redpill Linpro.

Gemensamma insatser

Från Karlstads universitet ingår forskare vid Centrum för klimat och säkerhet och HumanIT. Här har forskare jobbat i flera år med att integrera kunskaper om naturolyckor med kunskaper om informations- och kommunikationsteknik, för att på så sätt kunna förbättra krisberedskapen i samhället.

- Hedmark och Värmland har en rad gemensamma risker i form av gemensamma vattendrag, långa dalgångar, skogrika landskap och glesbefolkade områden. För att klara framtidens utmaningar finns ett behov av att vara samövade inför olika typer av katastrofer. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med krisberedskapsansvariga, företag och frivilligorganisationer få möjlighet att vara med och utforma framtidens krisövningar säger projektledare Monika Magnusson.

Projektet har en total budget om cirka 14,2 miljoner svenska kronor. Ungefär hälften kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden insatsområdet Innovativa miljöer inom Interreg Sverige-Norge programmet Inre Skandinavien. samt norska IR-medel. Resterande del finansieras av de medverkande parterna.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge

Interreg

Written by Susannah Eriksson