Skip to main content

Å utvikle verktøy for samfunnsnytte gir ekstra stor verdi

Redpill Linpro jobber tett sammen med Utdanningsdirektoratet på løsninger som gir elever og lærere digitale lærings- og kompetansehevingsmuligheter. Flere tusen ungdomsskoleelever har nytt godt av Digilær.no de siste ti årene, og Kompetanseportalen hadde over 220 000 pålogginger i fjor. – Det er ekstra givende å jobbe med prosjekter som har en større betydning, fastslår konsulent Thea Hvalen Thodesen i Redpill Linpro. Hun har jobbet med utvikling på Kompetanseportalen til Utdanningsdirektoratet (Udir) siden juni i fjor.
Hun får støtte av kollega Audun Lillekjendlie, som siden våren 2021 har hatt samme rolle i Udir-tjenesten Digilær.no: – Det er et flott prosjekt som jeg har jobbet med gjennom hele min karriere i Redpill Linpro, sier han.
Regionssjef Preben Hassing forteller at frihetsgraden til å jobbe med de prosjektene man ønsker, er stor i Redpill Linpro. Selskapet har et stort og erfarent utviklingsmiljø i Norge på front- og backend. Hassing understreker at de setter ekstra stor pris på å arbeide med teknologi som gir mening, noe som treffer andre områder i tillegg til gleden over kodelinjene i seg selv.
– Folk velger gjerne det som ligger etisk nært hjertet. Å jobbe med slike oppdrag vi har for Utdanningsdirektoratet, hvor samfunnsnytten er stor, gir en ekstra dimensjon og verdi, fastslår han.

Gir like muligheter for alle

Digilær.no ble lansert i 2012 og favner to forskjellige elevgrupper og behov: Ungdomsskoleelever som tar forsering i matematikk 1T og tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag for elever som trenger støtte i morsmålet. Felles for begge elevgrupper er at tilbudet gis der det ikke er mulig å få et lokalt tilbud.

Foto: Skjermbilde UDIR og konsulenter fra Redpill Linpro

Bilde: Skjermbilde fra UDIR med Redpill Linpros konsulenter

Pilotprosjektet «Den virtuelle matematikkskolen» er bakgrunnen for Digilær.no kom i gang som en følge av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Muligheter). Prosjektet var et oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanninga (nå Utdanningsdirektoratet), og startet opp i 2011. Målet var å øke motivasjon og mestring for elevene på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpasset opplæring.
På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet har Kunnskapsdepartementet vedtatt etableringen av en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærer. Tilbudet gir alle elever like muligheter uavhengig av lokale undervisningsressurser, slik som lærermangel eller store avstander til den videregående skolen.
Seniorrådgiver Rune Strømme i avdelingen for digitale tjenester i Udir, forteller at hvert år siden oppstarten har ca. 300 elever gjennomført forsering i matematikk via Digilær.no. Forsering i matematikk 1T betyr at ungdomsskoleelever tar førsteårsmatematikk på videregående skole, og snittkarakteren på de ca. 3 000 elevene som har deltatt er 4,5 (hvor 6 er best).

Legger forholdene til rette

Den tospråklige fagopplæringen gis i matematikk og naturfag med støtte i morsmål, for språkene tigrinja, somalisk og arabisk. Nettundervisninglærerne fra NAFO ved OsloMet leverer innholdet, mens Udir står for plattform og infrastruktur.
– Teknologien brukes til å ha oppslag på morsmål i kombinasjon med norsk, og tilbudet har blitt veldig godt mottatt, sier Rune Strømme.
Digilær.no

Bilde: Digilær.no

Antall elever som bruker denne delen av Digilær.no har gått ned som et resultat av at Norge ikke tar imot like mange flyktninger som tidligere, opptil 300 elever har fått undervisning på de tre språkene hvert år.
Til tross for en dalende kurve for de tre nevnte språkene, har Digilær.no bidratt til å legge forholdene til rette for undervisning av ukrainske flykninger.
– Med Ukraina-krisen har vi fått inn ca. 400 elever som får undervisning via plattformen, sier Strømme – og legger til at ingen er overlatt til seg selv i den nettbaserte løsningen. Læringsplattformen har sanntidsøkter med nettlærer, og selv om noe også foregår på egenhånd vil elevene støttes av en nettlærer og lokal stedlig lærer.

Utvikler bedre funksjonalitet

I samme avdeling som Rune Strømme, har rådgiver Mathias Meier Nilsen ansvar for den tekniske siden av Kompetanseportalen til Udir. Det er en plattform for kompetanseheving myntet på undervisningskreftene i barnehager og skoler.

Tjenesten er bygget på LMS-systemet Canvas som drifter hele innholdsplattformen, og innholdet ivaretas av et eget redaksjonsteam.
– Redpill Linpro støtter oss primært på tilleggstjenestene vi har for å gjøre Kompetanseportalen mer attraktiv: Vi har laget kompetanseportalens administrative system, KPAS, der vi har mange utvidelser som skaper bedre funksjonalitet og som gir bedre pedagogisk gjennomføring av kompetansehevingen, sier Meier Nilsen. KPAS sørger også for prosess-støtte og datanedlasting.
– Datanedlastingen ble ganske stor og vi besluttet at vi måtte lage en kalkulator i tillegg; et statistikk-API som henter ned data, kalkulerer, aggregerer og presenterer gjennom KPAS. Vi henter for eksempel nedlastinger på quiz, antall besøkende, registreringer per kompetansepakke etc. Alt lastes ned og presenteres tilbake til sluttbruker – for vi mener at det er nyttig informasjon til prosess-støtte: Man får hjelp til å se hva andre har gjort, medgått tid, mv. – så kalkulatoren gir brukerdata og etter hvert også læringsanalyse, sier Meier Nilsen.
I 2022 hadde Kompetanseportalen 222 600 pålogginger, og anslagsvis ca. 100 000 brukere – selv om majoriteten bruker tjenesten i korte tidsperioder.
– Kompetanseportalen er laget som et frivillig alternativ. Vi er mest opptatt av at tilbudet skal passe i den enkeltes kontekst, med så modulære pakker som mulig – med tema og undertema der du kan velge hva som passer for deg, sier Meier Nilsen.

Jobber tett sammen i agile team

Både Rune Strømme og Mathias Meier Nilsen vektlegger at samarbeidet med Redpill Linpro ikke er et rent bestiller/leverandør-forhold.
– Vi vil ikke være for mye i bestiller-rollen/leverandør rollen for å sikre at konsulentene får eierskap til det de gjør, slik at det ikke glemmer omfanget og hensikten med tjenesten. I Digilær.no har vi et agilt team, der vi i fellesskap passer litt på hverandre, husker hensikt og mål – og luker bort oppgaver som skal utsettes eller ikke bør gjennomføres, forteller Strømme.
– Vi jobber for å være et agilt team sammen. Jeg er bestiller, men åpner til bordet. Vi ser ofte at vi får bedre produksjonsevne ut av sprintene våre når vi kobler på utviklerne så tidlig som mulig og gir dem frihet, sier Meier Nilsen.
Begge rådgiverne i Udir understreker at selv om de jobber i en distribuert organisasjon – deres avdeling ligger i Tromsø – er digitale kontaktpunkter velfungerende og formaliserte: Tre ganger i uken er det møter hvor prosjektene diskuteres.
– Det ene møte er det vi kaller Stand Up, hvor vi avdekker om noen står fast i en problemstilling, som vi i fellesskap kan løse. De øvrige er arbeidsmøter der vi planlegger neste ukes arbeid eller ser tilbake på foregående uke. Det kan også være møter hvor vi prioriterer eller vektlegger hver enkelt arbeidsoppgave, forteller Strømme – og legger til at det går en del tid til møter, men at erfaringen er at innholdet blir skikkelig drøftet og at man får en felles forståelse for hva som skal løses. Begge er jevnt over godt fornøyd med samarbeidet.
– Det er jo perioder hvor det går litt tyngre, som i alle løp og livsløp, men vi diskuterer oss gjennom utfordringene. Jeg er overrasket over Redpill Linpros holdninger når det gjelder utviklingstid og ressursbruk. Der er de gode og tilbakeholdne, sier Rune Strømme. – Redpill Linpro er absolutt en nøktern stemme inn, hvis vi «tar litt av», supplerer Mathias Meier Nilsen og smiler.
Foto: Digilær.no
Logo: udir.no

Logo: Digilær.no, udir.no

Preben Hassing

Talk to us

Contact form