Skip to main content

Sveriges Kommuner och Regioner (Mule ESB & PostgreSQL) in Swedish

Sign-e: Lösning för nationell väntetidsdatabas

För uppföljning av väntetider i vården sökte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en lösning som skulle vara modern, effektiv och framtidssäker, samtidigt som den skulle vara lätt att underhålla och utveckla i takt med att kraven på lösningen förändras.

Den framtida lösningen för att mäta väntetidsläget i den svenska sjukvården måste göra det möjligt att effektivt kunna rapportera mätvärden både manuellt och genom direktintegration från landstingens verksamhetssystem. Lösningen skulle också möjliggöra avancerade analyser av det insamlade datat. Dessa analyser publiceras både för interna och för externa användare.

SKR ansvarar för att mäta den lagstadgade vårdgarantin och tillgänglighetssatsningar inom primärvård och specialiserad vård i Sverige.

Informationen om det aktuella väntetidsläget samlas i den nationella väntetidsdatabasen. Informationen i denna samlas in från alla regioner i Sverige, antingen genom manuell inmatning eller genom inläsning direkt från landstingens egna IT-system via den utvecklade tjänsteplattformen. Informationen om väntetidsläget publiceras sedan på webplatsen www.vantetider.se, där besökaren kan få information om det aktuella väntetidsläget i sitt eget och andra landsting, både för primärvård samt specialiserad vård (speciella typer av operationer eller behandlingar). 

När det var dags att förnya lösningen och göra den framtidssäker, lättare att underhålla, effektivare att rapportera till och att göra analyser ifrån föll valet på Redpill Linpro och en plattform baserad på JBoss produktfamilj, inkluderande JBoss AS, Hibernate, SEAM, jBPM och Drools samt integrationsplattformen Mule ESB. Valet av databas föll på PostgreSQL. Redpill Linpro har haft hela ansvaret för leveransen av applikationen, ända från genomförande av förstudie och analys, genom specifikationsarbete och utveckling till förvaltning, drift och Application Management.

Redpill Linpro har även tillsammans med SKR etablerar ett så kallat «Tekniskt forum», där tekniskt ansvariga från Sveriges regioner träffas för att diskutera de tekniska förutsättningarna för effektiv och korrekt rapportering till den nationella väntetidsdatabasen.

 

Från förstudie till förvaltning

Redpill Linpro har levererat ett helhetsåtagande inkluderande hela projektleveransen från förstudie genom hela införandet till förvaltning och Application Management. Den levererade lösningen bygger uteslutande på öppna programvaror och basen i applikationen är utvecklad i Jboss produktfamilj, inkluderande JBoss Application Server, SEAM, Hibernate, jBPM och Drools.

Vald databas är PostgreSQL och för analyser används den öppna programvaran Mondrian. Gernom att basera lösningen uteslutande på öppna programvaror har SKR fått en lösning som inte bara är kostnadseffektiv och utan behov av dyra licenser, det gör även SKR leverantörsoberoende när det gäller vem man vill anlita för framtida utveckling och förvaltning. Det gör att man får en stor flexibilitet och en unik möjlighet att konkurrensutsätta utvecklingstjänster i framtiden. Det gör också att Redpill Linpro som leverantör hela tiden måste se till att leverera kvalitet och kostnadseffektivitet i våra tjänster för att SKR ska vara fortsatt nöjda med Redpill Linpro som leverantör och lämna ett fortsatt förtroende.

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form